Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Aanbiedingen geschieden door STICHTING BOOKS 4 LIFE TILBURG, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg, KvK 18075163, hierna te noemen “De Stichting”.

Artikel 2

De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de eventueel aangegeven datum, behalve indien aanpassing op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.

Artikel 3

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 1 week, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de bestelling. De Stichting behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 4

Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

Artikel 5

U beschikt over een zichttermijn van 7 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling betreffende boeken. Voor de berekening van de zichttermijn is de leveringsdatum door een 3e partij bindend. Wenst u van de zichttermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking aan ons terug te sturen: Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg. Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen telefonisch of per e-mail ingediend te worden. Retour-verzendkosten zijn voor rekening van koper. Na de boven gestelde termijn zijn er geen reclamaties meer mogelijk.

Artikel 6

De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.

Artikel 7

Voor iedere bestelling worden kosten voor handeling, verpakking en verzending in rekening gebracht. Dit wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Bij deelleveringen worden deze kosten slechts éénmaal in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.

Artikel 8

We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Bij levering gaan wij uit van het laatste bij ons bekende adres.

Artikel 9

Bestelde goederen dienen direct betaald te worden. Indien de Stichting, na het verstrijken van de betalingstermijn, de klant aanmaant tot betalen, wordt de vordering verhoogd met een bedrag aan administratiekosten. De Stichting heeft het recht om na sommatie over haar vordering de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen. Indien de Stichting haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van de Stichting met een minimum van € 35,-. De na sommatie door de koper verrichte betalingen worden achtereenvolgens in mindering gebracht op de verschuldigde rente, kosten en hoofdsom.

Artikel 10

De Stichting kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

Artikel 11

Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. De Stichting kan daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van een bestelling, te weten de betaling en verzending van het bestelde product. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.

Artikel 13

Op de overeenkomsten tussen de Stichting en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.